Regulamin:

UWAGA wypełniając i podpisując wniosek o wysyłkę wysyłkową lub zakupy hurtowe akceptujesz poniższe warunki sprzedaży JUGLO SP ZOO Poland.

Warunki handlowe

1. Klienci biznesowi i klienci i konsumenci

1.1 Niektóre z niniejszych warunków mają zastosowanie wyłącznie do konsumentów; niektóre dotyczą tylko klientów biznesowych. Warunki te są oznaczone jako takie.
1.2 Wszystkie pozostałe warunki mają zastosowanie do wszystkich klientów.
1.3 Jesteś klasyfikowany jako klient biznesowy, jeśli poinformujesz nas, że dostarczone przez nas towary będą wykorzystywane w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności lub jeśli korzystasz z towarów w ramach prowadzonej działalności.
1.4 Jeśli nie jesteś klientem biznesowym, jesteś konsumentem. Jako konsument masz pewne ustawowe prawa, na które niniejsze warunki nie mają wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem ds. standardów handlowych. Słowa pisane kursywą to słowa prawne, które wyjaśniają, a nie później, znaczenie odpowiedniej klauzuli.

2.Cena

2.1Podana cena nie zawiera podatku VAT (o ile nie zaznaczono inaczej). VAT zostanie naliczony według stawki obowiązującej w momencie dostawy.
2.2 Nasze oferty wygasają po 30 dniach (o ile nie zaznaczono inaczej).
2.3 Podana cena obejmuje dostawę (o ile nie zaznaczono inaczej).

2.4 Klienci biznesowi/drop shipping:
o ile nie zaznaczono inaczej, cena podana klientom biznesowym jest jedynie ilustracją szacunkową, a naliczona cena będzie naszą aktualną ceną w momencie dostawy.

2.5 Klienci biznesowi/Drop Shipping: stawki podatków i ceł na towary będą takie same jak w momencie dostawy.

2.6 Klienci biznesowi: w dowolnym momencie przed dostawą możemy dostosować cenę, aby odzwierciedlić wzrost naszych kosztów dostawy towarów.
2.7 Klienci Drop Shipping: Firmy, które chcą rozpocząć wysyłkę dropship, wypełnią formularz w naszych aplikacjach do obsługi kont handlowych i przekażą nam dane umożliwiające połączenie ich kont sprzedaży online, takich jak amazon, allegro, ich strony internetowe i inne rynki, z naszym oprogramowaniem, które jest trzecim podmiot o nazwie Baselinker i po połączeniu ich odpowiednich kont ich zamówienia zostaną automatycznie pobrane na Baselinker, a my będziemy codziennie wysyłać zamówienia otrzymane na ich konta, a informacje o śledzeniu zostaną automatycznie przesłane na ich konta.

2.8 Płatność wysyłkowa: wystawiamy fakturę co 15 dni za zamówienia wysyłane w imieniu klienta z naszego magazynu w Polsce plus koszty wysyłki uzgodnione z klientem.

2.9 Płatności: Płatności za każdą fakturę należy dokonać w ciągu 7 dni od jej wystawienia.

2.10 Niezgodności z fakturami: Wszelkie rozbieżności z fakturami należy zgłaszać pisemnie po wystawieniu w ciągu 7 dni w celu ich korekty. Po upływie 7 dni od wystawienia faktury reklamacje nie będą uwzględniane.
2.11 Jeśli nie zapłacisz nam pełnej kwoty w terminie, możemy:
2.11.1 zawiesić lub anulować przyszłe dostawy;
2.11.2 anulować wszelkie oferowane Ci zniżki;
2.11.3 naliczyć odsetki w wysokości 2%
a. naliczane (dziennie) od daty wystawienia przez nas faktury do momentu zapłaty;
b.naliczane pierwszego dnia każdego miesiąca; oraz
c. przed i po wydaniu wyroku (o ile sąd nie zarządzi inaczej);
2.11.4 domagać się odszkodowania w stałej kwocie na pokrycie kosztów ogólnych naszej kontroli kredytowej; oraz
2.11.5 odzyskać koszty podjęcia działań prawnych w celu zmuszenia Cię do zapłaty.
2.11.6 Jeśli masz zatwierdzone konto kredytowe, możemy je wycofać, zmniejszyć limit kredytowy lub przyspieszyć termin płatności. Możemy podjąć dowolne z tych działań w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
2.12 nie masz prawa do potrącenia jakichkolwiek pieniędzy, których możesz od nas żądać, z czymkolwiek, co jesteś nam winien.
2.13. Chociaż jesteś nam winien pieniądze, mamy prawo zatrzymać wszelkie posiadane przez Ciebie mienie, dopóki nie zapłacisz nam w całości (zastaw).
2.14 Masz obowiązek w pełni zabezpieczyć nas przed wszelkimi wydatkami i zobowiązaniami, które możemy ponieść (bezpośrednio lub pośrednio, w tym koszty finansowe i koszty prawne na zasadzie pełnego odszkodowania) w następstwie naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków .

5.5 Klienci biznesowi/Drop Shipping: nie masz prawa do potrącania jakichkolwiek pieniędzy, których możesz od nas żądać, z czymkolwiek, co jesteś nam winien.

3.Dostawa
3.1Wszystkie podane terminy dostaw są szacunkowe.
3.2 Jeśli nie zrealizujemy dostawy w rozsądnym terminie, możesz jednak (informując nas na piśmie) odstąpić od umowy;
3.2.1 nie możesz anulować, jeśli otrzymamy Twoje powiadomienie po wysłaniu towarów; oraz
3.2.2 jeśli odstąpisz od umowy, nie będziesz mieć żadnych dalszych roszczeń wobec nas w ramach tej umowy.
3.3 Jeśli zaakceptujesz dostawę towarów po szacowanym czasie dostawy, będzie to oparte na zasadzie, że nie masz wobec nas żadnych roszczeń z tytułu opóźnienia (w tym strat pośrednich lub wtórnych lub wzrostu ceny towarów).
3.4 Możemy odmówić dostawy;
3.4.1 uważamy, że byłoby to niebezpieczne, niezgodne z prawem lub nadmiernie trudne;
Lub
3.4.2 lokale (lub dostęp do nich) są nieodpowiednie dla naszego pojazdu.
3.5Możemy dostarczać towar partiami. Każda rata traktowana jest jako osobna umowa.

4.Ryzyko
4.1Towary są na twoje ryzyko od momentu dostawy.
4.2 Dostawa odbywa się:
4.2.1 gdy towary są ładowane w naszej siedzibie (jeśli je odbierasz lub organizujesz przewóz);
lub
4.2.2 kiedy towary są rozładowywane w Twojej siedzibie lub pod wskazanym przez Ciebie adresem (jeśli organizujemy przewóz).
4.3 Musisz sprawdzić towary przy dostawie. Jeśli jakiekolwiek towary są uszkodzone lub nie zostały dostarczone, musisz napisać do nas w ciągu siedmiu dni od dostawy lub przewidywanego czasu dostawy. Musisz dać nam (i każdemu przewoźnikowi) uczciwą szansę na sprawdzenie uszkodzony towar. Jeśli nie powiadomisz nas zgodnie z tymi wymaganiami, nie będziesz uprawniony do odrzucenia towaru i zostanie to uznane za akceptację towaru zgodnie z umową.

5.Warunki płatności
5.1Zapłacisz nam gotówką lub rozliczonymi środkami przed dostawą, chyba że posiadasz zatwierdzone konto kredytowe lub uzgodniliśmy inaczej na piśmie.
5.2 Klienci biznesowi Drop Shipping: jeśli masz zatwierdzone konto kredytowe, płatność jest należna nie później niż 7 dni od daty naszej faktury, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
5.3 Jeśli nie zapłacisz nam pełnej kwoty w terminie, możemy:
5.3.1 zawiesić lub anulować przyszłe dostawy;
5.3.2 anulować wszelkie oferowane Ci zniżki;
5.3.3 naliczyć odsetki w wysokości 2%
a. naliczane (dziennie) od daty wystawienia przez nas faktury do momentu zapłaty;
b.naliczane pierwszego dnia każdego miesiąca; oraz
c. przed i po wydaniu wyroku (o ile sąd nie zarządzi inaczej);
5.3.4 zażądać od Ciebie odszkodowania w ustalonej kwocie na pokrycie kosztów ogólnych naszej kontroli kredytowej; oraz
5.3.5 odzyskać koszty podjęcia działań prawnych w celu zmuszenia Cię do zapłaty.
5.4 Jeśli masz zatwierdzone konto kredytowe, możemy je wycofać, zmniejszyć limit kredytowy lub przyspieszyć termin płatności. Możemy podjąć dowolne z tych działań w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

5.5 Klienci biznesowi/Drop Shipping: nie masz prawa do potrącania jakichkolwiek pieniędzy, których możesz od nas żądać, z czymkolwiek, co jesteś nam winien.

5.6 Konsumenci: możesz potrącać pieniądze, o które się od nas ubiegasz, z pieniędzmi, które jesteś nam winien za naszą pisemną zgodą i na warunkach, które możemy określić.

5.7 Podczas gdy jesteś nam winien pieniądze, mamy prawo zatrzymać wszelkie posiadane przez Ciebie mienie, dopóki nie zapłacisz nam w całości (zastaw).

5.8 Masz obowiązek w pełni zwolnić nas z odpowiedzialności i chronić nas przed wszelkimi wydatkami i zobowiązaniami, które możemy ponieść (bezpośrednio lub pośrednio, w tym koszty finansowe i prawne na zasadzie pełnego odszkodowania) w następstwie naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków .

5.9 Konsumenci: punkt 5.8 oznacza, że ​​ponosisz wobec nas odpowiedzialność za straty, które poniesiemy z powodu nieprzestrzegania niniejszych warunków. W dowolnym momencie możemy zażądać od Ciebie zwrotu tych strat, a jeśli będziemy musieli podjąć kroki prawne, zwrócimy się do sądu o pokrycie naszych kosztów prawnych.

6. Tytuł

6.1 Konsumenci: Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

6.2 Klienci biznesowi/Drop Shipping: dopóki nie spłacisz wszystkich długów, które możesz być nam winien:

6.2.1 wszystkie dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością;

6.2.2musisz je przechowywać w taki sposób, aby można je było jednoznacznie zidentyfikować jako naszą własność;

6.2.3 musisz je ubezpieczyć (od ryzyka, od którego ubezpieczyłby je rozważny właściciel) i posiadać dla nas polisę powierniczą;

6.2.4 możesz używać tych towarów i sprzedawać je w ramach swojej zwykłej działalności, ale nie jeśli;
A. cofniemy to prawo (informując o tym na piśmie); lub
b. staniesz się niewypłacalny

6.2.5 umowa ma charakter kroczący i nie kończy się w momencie, gdy stan konta osiągnie zero.

6.3 Klienci biznesowi/Drop Shipping: muszą Państwo niezwłocznie poinformować nas (na piśmie), jeśli staną się niewypłacalni.

6.4 Klienci biznesowi/Drop Shipping: jeśli Twoje prawo do używania i sprzedaży towarów wygasa, musisz zezwolić nam na usunięcie towarów.

6.5 Klienci biznesowi/Drop Shipping: mamy Twoją zgodę na wejście do wszelkich pomieszczeń, w których towary mogą być przechowywane:

6.5.1 w dowolnym momencie, w celu ich kontroli; oraz

6.5.2 po wygaśnięciu prawa do ich używania i sprzedaży, do ich usunięcia, w razie potrzeby przy użyciu rozsądnej siły.

6.6 Pomimo naszego zastrzeżenia własności towarów, mamy prawo do podjęcia kroków prawnych w celu odzyskania ceny dostarczonych towarów, jeśli nie zapłacisz nam w terminie.

6.7 Nie jesteś naszym agentem. Nie masz uprawnień do zawierania jakichkolwiek umów w naszym imieniu w naszym imieniu.

7. Gwarancje

7.1 Gwarantujemy, że towar:

7.1.1 jest zgodny z opisem w potwierdzeniu zamówienia; i

7.1.2 są wolne od wad fizycznych w momencie dostawy (o ile przestrzegasz punktu 7.4).

7.2 Klienci biznesowi/Drop Shipping: nie udzielamy żadnych innych gwarancji (i wykluczamy wszelkie gwarancje, warunki lub warunki, które w innym przypadku byłyby dorozumiane) co do jakości towarów lub ich przydatności do jakiegokolwiek celu.

7.3 Konsumenci: gwarancja, o której mowa w punkcie 7.1, stanowi uzupełnienie praw ustawowych.

7.4 Jeśli uważasz, że dostarczyliśmy towary, które są wadliwe pod względem materiału lub wykonania, musisz;

7.4.1 poinformuj nas (na piśmie), podając wszystkie szczegóły, w ciągu siedmiu dni; oraz

7.4.2 pozwalają nam zbadać sprawę (możemy potrzebować dostępu do Twojej siedziby i próbek produktów).

7.5 Jeśli okaże się, że towary są wadliwe pod względem materiału lub wykonania (po przeprowadzeniu przez nas dochodzenia), a ty w pełni spełniłeś te warunki (w punkcie 7.4), wymienimy (według naszego uznania) towary lub zwrócimy cenę

7.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty lub szkody (w tym straty pośrednie lub wtórne, straty finansowe, utratę zysków lub utratę możliwości korzystania) wynikające z umowy lub dostawy towarów lub ich użytkowania, nawet jeśli dopuściliśmy się zaniedbania.

7.7 Nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie (z jednej przyczyny) za szkody majątkowe spowodowane naszym zaniedbaniem jest ograniczona do 5000 zł.

7.8 W przypadku wszystkich innych zobowiązań niewymienionych w niniejszych warunkach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód w cenie towarów.

7.9 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania.

8. Specyfikacja

8.1 Jeśli przygotowujemy towary zgodnie z Twoimi specyfikacjami lub instrukcjami, musisz to zapewnić;

8.1.1 specyfikacje lub instrukcje są dokładne;

8.1.2 towary przygotowane zgodnie z tymi specyfikacjami lub instrukcjami będą nadawały się do celu, do którego zamierzasz ich używać; oraz

8.1.3 Twoje specyfikacje lub instrukcje nie spowodują naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

8.2 Klienci biznesowi/drop shipping: Zastrzegamy sobie prawo;

8.2.1 wprowadzać wszelkie zmiany w specyfikacjach naszych towarów, które są niezbędne do zapewnienia ich zgodności z wszelkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa lub wymogami ustawowymi; oraz

8.2.2 wprowadzać bez powiadomienia wszelkie drobne zmiany w naszych specyfikacjach, które uważamy za konieczne lub pożądane.

9.Zwrot towaru

9.1.Zwrot towaru od Ciebie przyjmiemy wyłącznie:

9.1.1po wcześniejszym uzgodnieniu (potwierdzonym pisemnie);

9.1.2 po uiszczeniu uzgodnionej opłaty manipulacyjnej (chyba, że ​​towar był wadliwy w chwili dostawy) oraz

9.1.3 gdy towar w chwili zwrotu nadaje się do sprzedaży tak samo, jak w momencie dostawy.

10. Warunki eksportu

10.1 Jeżeli towary są dostarczane przez nas w drodze eksportu z Polski, zastosowanie ma klauzula 10 niniejszych warunków (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezgodne z jakąkolwiek pisemną umową między nami).

10.2 „Incoterms” Międzynarodowej Izby Handlowej, które obowiązują w momencie zawierania umowy, mają zastosowanie do eksportu, ale te warunki mają pierwszeństwo w zakresie, w jakim występują jakiekolwiek niespójności.

10.3 O ile nie uzgodniono inaczej, towary są dostarczane ex-works w naszym miejscu produkcji.

10.4 Jeżeli towary mają być wysłane przez nas do Ciebie drogą obejmującą transport morski, nie jesteśmy zobowiązani do powiadomienia.

10.5 Jesteś odpowiedzialny za zorganizowanie testów i kontroli towarów w naszych obiektach przed wysyłką (chyba że uzgodniono inaczej). Nie ponosimy odpowiedzialności za wady towaru, które byłyby widoczne podczas kontroli, chyba że reklamacja zostanie zgłoszona przed wysyłką. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w transporcie.

10.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z użytkowania towarów dostarczonych na terytorium innego państwa.

11.Anulowanie

11.1Nie możesz anulować zamówienia, chyba że zgodzimy się na to na piśmie (w takim przypadku zastosowanie mają punkty 3.2.2 i 11.2).

11.2 Jeśli zamówienie zostanie anulowane (z jakiegokolwiek powodu), musisz zapłacić nam za wszystkie zapasy (gotowe lub niedokończone), które możemy następnie przechowywać (lub do których jesteśmy zobowiązani) w ramach zamówienia.

11.3 Możemy zawiesić lub anulować zamówienie za pisemnym powiadomieniem, jeśli:

11.3.1 nie zapłacisz nam żadnych pieniędzy w terminie (zgodnie z zamówieniem lub w inny sposób);

11.3.2 staniesz się niewypłacalny;

11.3.3 nie dotrzymasz swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków.

12. Zrzeczenie się i zmiany

12.1 Wszelkie zrzeczenie się lub zmiana niniejszych warunków jest wiążąca tylko honorowo, chyba że:

12.1.1 sporządzono (lub zarejestrowano) na piśmie;

12.1.2 podpisane w imieniu każdej ze stron; oraz

12.1.3 wyraźnie stwierdzające zamiar zmiany tych warunków

12.2 Wszystkie zamówienia, które u nas złożysz, będą podlegać tym warunkom (lub innym, które możemy wydać w celu ich zastąpienia). Składając u nas zamówienie, wyraźnie rezygnujesz z wszelkich drukowanych warunków, które możesz mieć w zakresie, w jakim są one niezgodne z nasze warunki.

13. Siła wyższa – klienci biznesowi/tylko klienci korzystający z przesyłek wysyłkowych

13.1 Jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać naszych zobowiązań wobec Ciebie (lub jesteśmy w stanie wykonać je tylko po nieuzasadnionych kosztach) z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu, możemy anulować lub zawiesić dowolne z naszych zobowiązań dla Ciebie, bez odpowiedzialności.

13.2 Przykłady takich okoliczności obejmują działanie siły wyższej, wypadek, wybuch, wojnę, terroryzm, pożar, powódź, opóźnienia w transporcie, strajki i inne spory pracownicze oraz trudności w uzyskaniu dostaw.

14. Ogólne

14.1 Prawo polskie ma zastosowanie do wszelkich umów zawartych na podstawie niniejszych warunków. Spory będą rozstrzygane wyłącznie w polskich sądach, jeśli powstaną między nami a klientami biznesowymi/Drop shipping.

14.2 Jeśli jesteś więcej niż jedną osobą, każda z was odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszych warunków (odpowiedzialność solidarna).

14.3 Jesteśmy członkiem grupy firm, której spółką holdingową jest Juglo sp. z oo polska. Możemy:

14.3.1 wykonywać dowolne z naszych zobowiązań i wystawiać faktury za pośrednictwem którejkolwiek ze spółek naszej grupy; oraz

14.3.2 traktować dług zaciągnięty przez Ciebie wobec spółki z grupy jako dług wobec nas.

14.4 Jeśli którykolwiek z tych warunków jest niewykonalny w formie, w jakiej został sporządzony:

14.4.1 nie wpłynie to na wykonalność któregokolwiek z tych warunków; I

14.4.2 jeśli byłaby wykonalna po zmianie, będzie traktowana jako tak zmieniona.

14.5 Możemy uznać Cię za niewypłacalnego, jeśli:

14.5.1 nie jesteś w stanie spłacić swoich długów, ponieważ są one niespłacalne; lub

14.5.2 ty (lub jakakolwiek rzecz należąca do ciebie) staje się przedmiotem

: wszelkie formalne procedury upadłościowe (które na przykład obejmują zarząd komisaryczny, likwidację, administrację, dobrowolne układy (w tym moratorium) lub upadłość);
B. wszelkie wnioski lub propozycje wszczęcia formalnego postępowania upadłościowego; lub
c. wszelkie wnioski, procedury lub propozycje za granicą o podobnym skutku lub celu.

14.6 Klienci biznesowi /Drop Shipping: wszystkie broszury, katalogi i inne materiały promocyjne należy traktować wyłącznie jako ilustracje. Ich treść nie stanowi części żadnej umowy między nami i nie należy na nich polegać przy zawieraniu z nami jakiejkolwiek umowy.

14.7 Klienci biznesowi/Drop Shipping: wszelkie zawiadomienia od którejkolwiek ze stron, które mają być doręczone zgodnie z niniejszymi warunkami, mogą zostać doręczone przez pozostawienie lub dostarczenie ich (pocztą priorytetową lub e-mailem) do siedziby lub głównego miejsca zamieszkania drugiej strony biznes. Wszystkie takie powiadomienia muszą być podpisane.

14.8 Żadna umowa nie stworzy żadnego prawa egzekwowalnego przez jakąkolwiek osobę niezidentyfikowaną jako kupujący lub sprzedający.

14.9 Jedynymi oświadczeniami, na których możesz polegać przy zawieraniu z nami umowy, są te złożone na piśmie przez osobę, która jest (lub którą masz uzasadnione przekonanie, że jest) naszym upoważnionym przedstawicielem oraz: 14.9.1 zawarte w naszej kalkulacji (lub jakiejkolwiek

obejmującej pismo) i nie wycofane przed zawarciem umowy; lub

14.9.2, które wyraźnie stwierdzają, że możesz na nich polegać przy zawieraniu umowy.

14.10 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wpływa ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszukańcze wprowadzenie w błąd.

 

Shopping cart close